Kerkblad nieuws Kerkblad nieuws

GEZAMENLIJKE BERICHTEN 4 WIJKEN

Vooraankondiging project 40-dagentijd.
Tijdens de 40-dagentijd zal het project “Stop kinderarbeid in India” centraal staan. Al onze kerken doen mee, wat wij uiteraard heel prettig vinden. In het volgende kerkblad zal duidelijk worden op welke wijze wij het project tot een groot succes willen maken. Om alvast een idee te krijgen wat het project inhoudt verwijzen wij u naar de volgende website: www.kerkinactie.nl/projecten/op-platteland-kinderarbeid-tegengaan.
Wij hopen dat de Indiase organisatie Sadhana ook door ons enorm gesteund zal worden.
Namens alle diaconieën

BERICHTEN VANUIT DE DRIE WIJKEN 

Verslag gezamenlijke wijkkerkenraad op 29 januari
Op 29 januari kwamen de wijkkerkenraden van De Dorsvloer, De Kern en De Ontmoetingskerk weer bijeen voor een gezamenlijke vergadering. Een flink aantal punten over de samenwerking stond op de agenda. Hier in het kort een weergave van zaken welke die avond besproken werden. Ook een aantal ontwikkelingen na de vergadering van 29 januari kunt u hieronder lezen.
 

 • De procedure voor de naam van de nieuwe wijkgemeente is aangepast. In het kerkblad van 8 februari was het vernieuwde stemformulier opgenomen.
 • De samenstelling van de nieuwe kleine kerkenraad is rond. Deze zal bestaan uit de volgende personen:
Namens De Kern: Herman van Gemeren (diaken), ds. Harry Gijsen, Cora Kemp (ouderling), Wilko den Ouden (ouderling) en Annewien Stolk (jeugdouderling);
Namens De Dorsvloer: Gera van der Linden, René Mekkelholt (ouderling-kerkrentmeester), Bouwen Mooldijk (diaken), Lydia Ouwendijk (ouderling) en Henriëtte de Ruiter (ouderling);
Namens De Ontmoetingskerk: ds. Lennart van Berkel, Natasja Bezemer (ouderling), Peter Bol (diaken), Piet Paauw (ouderling), Jan Voogt (ouderling-kerkrentmeester) en Marja de Vries (ouderling).
Wilko den Ouden zal met Marja de Vries het scribaat verzorgen en Piet Paauw mag de voorzittershamer gaan hanteren. De opmerkzame lezer zal wellicht opgevallen zijn dat er bij de Ontmoetingskerk 6 namen genoemd staan en bij de andere 2 wijkgemeenten 5. Dit heeft met het aanstaande vertrek van ds. Lennart van Berkel te maken. Het is goed dat de 5e persoon er wel van begin af aan bij is. Daarnaast zullen scriba Petra van Wijk (ouderling Dorsvloer) en voorzitter Jan Bernouw (ouderling De Kern) tot het moment van samengaan ook bij de vergadering van de KK aanwezig zijn. Tot dat moment dus 3x6 en daarna, ook door het vertrek van ds. Lennart van Berkel, 3x5. Te allen tijde zal er aandacht zijn voor eerlijke stemverhoudingen.
 • Een aantal keren per jaar zal de zogenaamde grote kerkenraad in vergadering bijeenkomen. Deze grote kerkenraad bestaat uit de leden van de kleine kerkenraad en de overige in functie zijnde ambtsdragers. Zeer waarschijnlijk zal het zo zijn dat de vergaderingen van de kleine kerkenraad en grote kerkenraad elkaar afwisselen. Dan komt de kleine kerkenraad 8 keer bij elkaar waarvan 4 keer als grote kerkenraad.
 • Er is verslag gedaan van een kennismakingsgesprek van een delegatie uit de vier moderamina van de wijkgemeenten (dus ook van De Brug) met de classispredikant op 16 januari. Daarin is ook gesproken over de voortgang van het samenwerkingsproces en over de pastorale invulling van de nieuwe wijkgemeente.
  • In eerste instantie zal die invulling uiterlijk vor de zomer plaatsvinden door het in deeltijd aantrekken van een zogenaamde interim-predikant (of andere professioneel begeleider) voor een periode van een jaar. Deze interim’kracht’ zal specifiek het proces van gemeenteopbouw van de nieuwe wijkgemeente helpen begeleiden.
  • Daarnaast willen we ok voor de zomer in deeltijd een ambulante predikant of kerkelijk werker aanstellen om het voorgangersteam (in hun reguliere taken) te ondersteunen.
  • Het bvenstaande geeft ons ook de tijd de procedure voor het definitief invullen van de vacature(s) in alle rust voor te bereiden waaronder het meer zicht krijgen op ons gemeenteprofiel en welk type (profiel) voorgangers daar het beste bij zouden passen.
 • Ook is gesproken over het preekrooster voor de tweede helft van dit jaar. Concreet gaat het dan om de preekvoorziening, de beschikbaarheid en werkdruk van onze voorgangers en de vraag welke kerkgebouwen gedurende een bepaalde periode zondags geopend/gesloten zullen zijn. De vakantieperiode, maar ook het (totaal) aantal kerkgangers per zondag is uiteraard een wegingsfactor geweest. Tijdens de nog te plannen gemeenteavond zal dit onderwerp nader ter tafel komen.
Op maandag 18 februari komen we weer als kerkenraden voor het eerst als kleine kerkenraad bij elkaar. Als u dit leest is die bijeenkomst dus al geweest. Agendapunten voor deze bijeenkomst zijn:
  • Profielschets interim’kracht’ en profielschets ambulante voorganger,
  • Te benaderen kandidaten voor deze functies,
  • Stand van zaken Beleidsplan en Plaatselijke Regeling,
  • Stand van zaken gebouwencommissie,
  • Vaststellen datum gemeenteavond,
  • Vaststellen datum gezamenlijke startdienst nieuwe wijkgemeente.
Van de voortgang houden wij u uiteraard op de hoogte.

Namens de gezamenlijke wijkkerkenraden, Piet Paauw

WIJKBERICHTEN ONTMOETINGSKERK

Bij de diensten

Zondag 3 maart – Gezamenlijke dienst in Ontmoetingskerk
Voorganger is ds. Lennart van Berkel. Lector is Gert-Jan Mensink. De KND staat onder leiding van Annet Euwijk. De Tienernevendienst is onder leiding van Anne Boorsma. De oppas wordt verzorgd door Trinet Kweekel. De collecten zijn bestemd voor KNMB Pro Rege (PIT), Beheer & Onderhoud en Hospice De Waterlelie

Zondag 3 maart – 19.30 uur Jongerendienst in De Kern
Voorganger is ds. Lennart van Berkel. We zijn nog aan het bekijken of deze dienst doorgaat en hoe we die met elkaar gaan invullen. Hoe je mail, app en Facebook in de gaten over de laatste info en als je zelf enthousiast bent en wilt meedoen, schroom niet om je te melden!

Woensdag 6 maart – Aswoensdagviering in de Dorsvloer
Op Aswoensdag zal er weer een sobere maaltijd zijn vanaf 18.00 uur en aansluitend om 19.30 uur de Aswoensdagviering waarin de deelnemers ook uitgenodigd worden om een askruisje op het voorhoofd te ontvangen. Een teken van soberheid, van inkeer en gerichtheid op het kruis van Jezus, dat Hij voor ons droeg. Voorgangers zijn mw. Gera van der Linden en ds. Lennart van Berkel. Zowel de maaltijd als de viering zijn een prachtige rituele vorm om het begin van de 40-dagentijd te markeren. Van harte aanbevolen om zo gezamenlijk met elkaar deze belangrijke kerkelijke periode te beginnen.

VANUIT DE WIJKKERKENRAAD / WIJKGEMEENTE

Afscheidscomité ds. Lennart van Berkel
Voor het afscheid van ds. Van Berkel en zijn gezin wil de kerkenraad een afscheidscomité samenstellen om het informele programma voor zaterdag 6 juli en de officiële afscheidsdienst op zondag 7 juli te 15.00 uur te organiseren. Dit willen we uiteraard in samenwerking met een aantal gemeenteleden doen. U kunt zich opgeven bij de scriba.

PASTORALIA

We leven mee met
We blijven in gebed en gedachten meeleven met Leen van Gijzen (Maasboulevard), Piet Goedendorp (P.C. Hooftstraat) en Koos Kweekel.
Arjen en Anneke Tange (Mercatorlaan) – Het was bijzonder en reden tot grote dankbaarheid, dat Arjen begin februari zijn verjaardag thuis met zijn gezin en dierbaren mocht vieren. Laten we hopen en bidden dat Arjen verder mag opknappen.
Dhr. Vermaas (IJsselstraat) – Bij dhr. Vermaas was longkanker geconstateerd. Gelukkig slaat de immunotherapie wonderwel aan en is de tumor zelfs kleiner geworden. Er zijn wel bijwerkingen van de therapie en dat vraagt best veel van hem en zijn vrouw. Laten we toch hopen dat ze samen en met hun dierbaren nog een tijd gegeven is.
Mw. Lenie de Ruiter (Maasboulevard) – Lenie is na haar darmoperatie (die was noodzakelijk vanwege een afknelling) inmiddels wel weer herstellende. De beslissing om tot een de operatie over te gaan kwam echter snel en onverwacht. Na de operatie waren er ook eerst nog hartritmestoornissen die onder controle gebracht moesten worden. Als ik dit schrijf gaat het een stuk beter, maar zal Lenie zeer waarschijnlijk voordat ze naar huis kan een tijdje in een zorghotel verblijven om verder aan te sterken. We leven met Lenie en Paul en het gezin mee en hopen en bidden dat het steeds wat beter mag gaan. 
Mw. Lineke Mijnans-Reinink (Prins Bernhardlaan) – Lineke heeft een scan gehad en de uitslag daarvan was begin deze week (als u dit leest). Hopelijk geeft die uitslag groen licht om zeer binnenkort in Breda geopereerd mag worden om de verkalkte aortaklep te vervangen. Het wachten vraagt veel van haar geduld, want de benauwdheid zorgt voor een flinke beperking. Laten we Lineke noemen in onze gebeden.
Mw. Co Klein-Kromhout (Berkenstraat) – Co heeft nog een lange weg te gaan en gaat met kleine stapjes vooruit. Gelukkig heeft ze de steun, zorg en liefde van Henk en de (klein)kinderen en haar Hemelse Vader. We hopen en bidden voor een goed verder herstel.
Mw. Janny Van der Schoor-’t Hart (Suze Robertsonstraat) – Janny leeft in onzekerheid, nadat een operatie aan haar galblaas niet afgemaakt kon worden. Er waren complicaties en die moesten verder onderzocht worden. En dat allemaal in de periode dat het een jaar geleden was, dat haar man Ad overleed. Hopelijk is er spoedig meer duidelijkheid en kan de galblaasoperatie alsnog uitgevoerd worden, zodat in ieder geval die pijn weg is. We leven met haar en haar gezin en verdere familie mee.
Dhr. Cor van der Giessen (Posteleindreef) – Cor herstelt goed en heeft inmiddels loopgips, zodat hij meer uit de voeten kan. Laten we hopen voor hem en Gerda dat zijn herstel voorspoedig mag zijn.
Mw. Van der Graaf-Hoornweg (Staringplantsoen) – Mw. Van der Graaf heeft na haar operatie weer rugklachten gekregen, op een andere plaats. Het is zoeken wat daar de oorzaak van is. Al met al een onrustige en onzekere tijd. Laten we met haar meeleven.
Er zijn nog meer mensen, niet bij naam genoemd die worstelen met (onzekerheid over) hun gezondheid. We denken ook aan hen!

Verjaardagen t/m 8 maart                                    
24 februari      Mevr. M. Stam-Leeuwenburg                      
                        Kyllstraat
25 februari      Mevr. E. Bijl-Hoek
                        Irisstraat
25 februari      De heer G. Visser,
                        A. van Bronckhorstlaan
25 februari      Mevr. A.P. Kroon-van der Leer,
                        Kometenstraat
28 februari      Mevr. J.H. Sluijters,
                        Dr. J.M. den Uyllaan
3 maart           Mevr. C. Vosseberg - Morsink 
                        Heijermansstraat
6 maart           Mevr. S.H. Visser-Huisman
                        Andries van Bronckhorstlaan         

Wij wensen u een prettige dag en Gods Zegen toe in uw nieuwe levensjaar.

BEHEER

Giften
Giften t.b.v. de wijkkas kunnen gestort worden op ING-rekening:
NL84INGB0009475893, t.n.v. Ontmoetingskerk Wijkkas te Spijkenisse.

Uw kerkrentmeesters, Jan Voogt en Cor Telleman
 

terug