Over ons Over ons

Signatuur & Missie

De gemeente rondom de Ontmoetingskerk is een gelovige, open, op ontmoeting gerichte gemeente, die wil (mee)werken aan een veelkleurige Protestantse Kerk te Spijkenisse.
De gemeente wil, voortbouwend op de traditie, zoeken naar een eigentijdse vertaling van de Bijbelse boodschap en van hieruit vormgeven aan ons Kerk-zijn in Christus naam.
In dit zoeken is er ruimte voor meerdere geloofsopvattingen, gedragingen en belevingen. Kortom, de Ontmoetingskerk wil een dak boven vele hoofden zijn.

 

Kerkgebouw en pastorie

De Ontmoetingskerk staat in het centrum van Spijkenisse met daarnaast een pastorie voor de predikant. Het kerkgebouw vervult ook een functie binnen de burgerlijke gemeente Spijkenisse door verhuur van zaalaccommodatie.
Zowel de wijkzaal als de kerkzaal zijn rolstoelvriendelijk. 


Wekelijkse erediensten

Elke zondag vindt de eredienst plaats om 10.00 uur. In de eredienst heeft naast de verkondiging het Heilig Avondmaal een grote betekenis, waaraan iedereen die gedoopt is deel kan nemen. In de eredienst is er ook aandacht voor kinderen door middel van kinder- en tienernevendienst en enkele ‘anders is anders’-diensten per jaar. De commissie symbolisch bloemschikken laat in ‘bijzondere erediensten’ op een eigentijdse manier zien wat de betekenis is van het evangelie. Tevens is er de jaarlijkse Paascyclus. De liturgiegroep helpt (in wisselende samenstelling)  mee  diensten voor te bereiden (onder andere tijdens Advent en 40 dagentijd). Via de beamer worden de kerkgangers, voorafgaande aan de dienst, over allerlei zaken geïnformeerd.


Omvang gemeente

Het ledental is ongeveer 600. Ruim 1/3 deel is ouder dan 60 jaar. De ledenadministratie wordt centraal verzorgd door het kerkelijk bureau wat gehuisvest is in het kerkgebouw de Kern.


Organisatiestructuur/werkwijze

Conform het geactualiseerde beleidsplan functioneert onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad  een aantal werkgroepen. Dat gebeurt, uiteraard met in acht name van het gestelde in het beleidsplan, in een grote mate van zelfstandigheid. Onder andere door middel van schriftelijke en mondelinge rapportage houdt de wijkkerkenraad de (integrale) vinger aan de pols. Deze zelfstandigheid binnen vooraf afgesproken en vastgelegde kaders is kenmerkend voor onze wijkgemeente. Betrokkenheid en verantwoordelijkheid zijn de positieve resultaten van deze structuur en werkwijze. Ook kleine/snellopende projecten worden op deze manier aangepakt.


Pastoraat/diaconaat/contact

In het pastorale/diaconale team zijn de predikant, ouderlingen, diakenen en pastoraal medewerkers vertegenwoordigd. Vanuit Gods opdracht willen zij de gemeenschap rond de Ontmoetingskerk bemoedigen en stimuleren. Ook het contactteam draagt positief bij aan het bevorderen van onderlinge zorg en gemeente-opbouw.
Het diaconale werk is vooral gedelegeerd aan de centrale diaconie in Spijkenisse; hierin zijn alle vier de wijken vertegenwoordigd. Onze kerkenraad heeft meerdere diakenen die aandacht hebben voor liturgische taken, organisatie jaarlijkse maaltijd/reisje voor ouderen, kerstfeest, actie in het kader van de veertigdagentijd, signaleren materiele problemen.


Vorming en Toerusting

Het vormings- en toerustingswerk wordt gedragen door de predikant en de ouderling die dit als speciaal taakveld heeft. Het schept gelegenheid om elkaar te ontmoeten, maar ook om het geloof te verdiepen.

Jeugdwerk

Voor de jeugd is er de SOVA (Soos Op Vrijdag Avond). De jeugd heeft hiervoor een eigen ruimte ter beschikking. Tijdens deze avonden kan de jeugd in gesprek raken met elkaar naar aanleiding van een inhoudelijk onderwerp. Sinds kort is er binnen de Ontmoetingskerk een zogenaamde jeugdcoördinator.

 

 

 

 

terug